ક્રમ  કાર્યક્રમનું નામ  સમયગાળો  શાખા 
1 Science Education Position Paper Workshop 06/04/2022 SCI.Unit
2 Research Findings Sharing workshop 8/6/2022 CMDE