૨.૪.૧૧ વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના અંદાજોની વિગત દર્શાવતું પત્ર

No

D No.

Budget Head

Scheme (EDN)

યોજના

બજેટ જોગવાઈ રૂ. લાખમાં

1

9

2202-01-106-17

EDN-129

દુરવર્તી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ

179.00

2

9

2202-80-001-09

EDN-16L

જીસીઈઆરટીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ

1800.00

3

95

2202-80-001-02

EDN-16L

જીસીઈઆરટીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ

200.00

4

96

2202-80-796-05

EDN-16L

જીસીઈઆરટીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ

500.00

5

9

2202-80-001-10

EDN-12

જીસીઈઆરટીને નાણાકિય સહાય (Science Maths exhibition, બાળમેળા, Eco-club)

1244.81

6

95

2202-01-107-01

EDN-12

જીસીઈઆરટીને નાણાકિય સહાય (Science Maths exhibition, બાળમેળા, Eco-club)

125.00

7

96

2202-80-796-02

EDN-12

જીસીઈઆરટીને નાણાકિય સહાય (Science Maths exhibition, બાળમેળા, Eco-club)

298.00

8

9

2202-80-003-06

DIET

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- પગાર ભથ્થા 60% 40% ટકા લેખે / રીસ્ટ્રકચરીંગ જીસીઇઆરટી

3300.00

9

9

2202-80-003-07

DIET

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- પગાર ભથ્થા 60% 40% ટકા લેખે / રીસ્ટ્રકચરીંગ જીસીઇઆરટી

2200.00

10

84

4202-01-201-42

EDN-69

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ (સુરત હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ, છોટાઉદેપુર ,દેવભૂમી દ્વારકા, મોરબી,બોટાદ) પાટણ સ્કુલ એકેડમી સાપુતારા માટે ફર્નિચર, આહવા-ડાંગ બી.એડ.કોલેજ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, નવસારી ખાતે સરકારી બોયઝ અને ગર્લ્સ હોસ્ટેલ

2524.50

11

9

4202-01-201-16

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ,ગીર સોમનાથ

252.00

12

9

4202-01-201-17

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ,ગીર સોમનાથ

168.00

13

95

4202-01-789-05

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ, અરવલ્લી

252.00

14

95

4202-01-789-06

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ, અરવલ્લી

168.00

15

96

4202-01-796-54

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ, તાપી, પંચમહાલ

513.00

16

96

4202-01-796-55

 

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન બાંધકામ, તાપી, પંચમહાલ

342.00