૨.૪.૬ નિયંત્રણમાં હોય તેવા દસ્તાવેજોનો પ્રકાર / વર્ગો કચેરીમાં નીચે મુજબના રજીસ્ટરો/ ફાઇલો ઉપલ્બધ છે.

રજીસ્‍ટરો :

 • ઇજાફા રજીસ્ટર
 • રોસ્ટર રજીસ્ટર
 • ખાનગી અહેવાલ અંગેનું
 • રજીસ્ટર
 • બીલ રજીસ્ટર
 • ગ્રાંટ રજીસ્ટર
 • ચેક રજીસ્ટર
 • A.B.C. રજીસ્ટર
 • આવક રજીસ્ટર
 • જાવક રજીસ્ટર
 • L.A.Q. /ધારાસભ્યો /
 • એમ.પી ના પત્રોનું રજીસ્ટર
 • ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર
 • ઇલેકટ્રોનીક ચીજ વસ્તુઓની
 • રજીસ્ટર
 • વર્ગ અને શાળામાં આવથી
 • ચીજ વસ્તુઓનું રજીસ્ટર
 • કેશબુક
 • શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું
 • બદલી રજીસ્ટર
 • સેવાપોથીઓ (કચેરી સ્ટાફ)
 • સેવાપોથીઓ (જિલ્લા શિક્ષણ
 • અને તાલીમ ભવનોના સ્ટાફ)
 • હાજરી પત્રક
 • મુવમેન્ટ રજીસ્ટર
 • સરકારી આવક / જાવક
 • રજીસ્ટર
 • ફ્રેન્કીંગ મશીનની વપરાશ
 • ટીકીટનો હિસાબ રજીસ્ટર
 • શાખા ટપાલ વહેંચણી
 • રજીસ્ટર
 • કચેરીના પત્રવ્યવહારની
 • તમામ વિષયવાર ફાઇલો
 • EC મીટી઼ગની ફાઇલો
 • પેન્શન કેસોની ફાઇલ
 • સંકલીત શિક્ષણ હેઠળની
 • પત્રવ્યવહાર ફાઇલો
 • QPR ની ફાઇલો
 • તકેદારી આયોગના કેસોનુ
 • રજીસ્ટર